ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
15
9
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
10
คณะมนุษยศาสตร์
0
0
คณะวิทยาการจัดการ
1
9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
12
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
17
11
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
12
219
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10
10
วิทยาลัยนานาชาติ
25
19
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
10
1234567