ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
7
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
1
คณะมนุษยศาสตร์
0
2
คณะวิทยาการจัดการ
0
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
3
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
11
118
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3
1
วิทยาลัยนานาชาติ
14
12
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
1
1234567