ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
4
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
1
คณะมนุษยศาสตร์
2
0
คณะวิทยาการจัดการ
2
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
3
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
4
1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
1
สำนักวิชานิติศาสตร์
2
0
1234567