ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
0
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
0
คณะมนุษยศาสตร์
3
0
คณะวิทยาการจัดการ
1
45
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
2
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
6
10
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
สำนักวิชานิติศาสตร์
0
0
1234567