ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
1
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
2
คณะมนุษยศาสตร์
2
2
คณะวิทยาการจัดการ
0
7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
3
5
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
10
6
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
2
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
4
สำนักวิชานิติศาสตร์
0
6
1234567