ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
9
7
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
4
คณะมนุษยศาสตร์
10
7
คณะวิทยาการจัดการ
0
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
9
4
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
6
9
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3
4
วิทยาลัยนานาชาติ
40
25
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
4
1234567