ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
2
6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
1
คณะมนุษยศาสตร์
7
15
คณะวิทยาการจัดการ
0
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
5
1
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
5
44
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10
1
วิทยาลัยนานาชาติ
15
43
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
1234567