ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
0
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
0
คณะมนุษยศาสตร์
18
4
คณะวิทยาการจัดการ
1
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7
111
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
วิทยาลัยนานาชาติ
5
3
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
1234567