ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
5
4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
1
คณะมนุษยศาสตร์
0
1
คณะวิทยาการจัดการ
3
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
1
1
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
9
33
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
1
วิทยาลัยนานาชาติ
219
189
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
1234567