ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
10
คณะครุศาสตร์
2
3
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
0
คณะมนุษยศาสตร์
3
2
คณะวิทยาการจัดการ
1
7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
5
1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
0
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
1234567