ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
0
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
0
คณะมนุษยศาสตร์
1
2
คณะวิทยาการจัดการ
0
124
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
2
2
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
0
1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2
สำนักวิชานิติศาสตร์
0
0
1234567