ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
0
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
0
คณะมนุษยศาสตร์
1
0
คณะวิทยาการจัดการ
1
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7
13
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
0
วิทยาลัยนานาชาติ
2
42
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
0
1234567