ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
0
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
0
คณะมนุษยศาสตร์
6
1
คณะวิทยาการจัดการ
0
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
4
2
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
11
74
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
วิทยาลัยนานาชาติ
6
3
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
1
1234567