ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 18-21 ก.พ.60
ด้วยอธิการบดีไปราชการ จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 1. วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู 2. วันที่ 20-21 ก.พ.2560 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
Date : 17-02-2017


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
0
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
4
คณะมนุษยศาสตร์
15
4
คณะวิทยาการจัดการ
7
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
8
69
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
10
5
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
0
123456