ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
2
4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
7
คณะมนุษยศาสตร์
6
7
คณะวิทยาการจัดการ
1
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
12
62
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
3
วิทยาลัยนานาชาติ
205
130
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11
7
1234567