ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
1
6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
5
คณะมนุษยศาสตร์
0
0
คณะวิทยาการจัดการ
0
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
8
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
9
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
1
164
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
5
วิทยาลัยนานาชาติ
5
15
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
5
1234567