ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
4
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
0
คณะมนุษยศาสตร์
2
0
คณะวิทยาการจัดการ
7
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
5
1
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
5
9
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
วิทยาลัยนานาชาติ
35
16
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
0
1234567