ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
0
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
0
คณะมนุษยศาสตร์
16
6
คณะวิทยาการจัดการ
0
32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
1
2
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
9
6
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
3
สำนักวิชานิติศาสตร์
0
2
1234567