ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
4
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
0
คณะมนุษยศาสตร์
2
6
คณะวิทยาการจัดการ
2
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
3
6
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
5
52
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4
4
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
4
สำนักวิชานิติศาสตร์
2
6
1234567