ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
1
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
1
คณะมนุษยศาสตร์
0
1
คณะวิทยาการจัดการ
0
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
1
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
4
49
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
1
วิทยาลัยนานาชาติ
168
119
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
1
1234567