ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
0
5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
3
คณะมนุษยศาสตร์
1
3
คณะวิทยาการจัดการ
3
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
6
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
4
5
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
2
135
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
วิทยาลัยนานาชาติ
6
5
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
123456