ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
6
6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
2
คณะมนุษยศาสตร์
5
2
คณะวิทยาการจัดการ
0
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
13
11
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4
2
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
2
สำนักวิชานิติศาสตร์
5
3
1234567