ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
1
5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
3
คณะมนุษยศาสตร์
0
3
คณะวิทยาการจัดการ
0
73
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
2
2
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
3
14
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
3
สำนักวิชานิติศาสตร์
0
2
1234567