ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
1
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
0
คณะมนุษยศาสตร์
0
0
คณะวิทยาการจัดการ
0
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
3
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
3
4
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
0
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
0
สำนักวิชานิติศาสตร์
1
0
1234567