ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
4
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
2
คณะมนุษยศาสตร์
3
1
คณะวิทยาการจัดการ
0
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
1
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
0
0
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
9
23
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
0
วิทยาลัยนานาชาติ
50
21
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
1234567