ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
ชื่อผู้ใช้งาน :   
รหัสผ่าน :   
 
 
ประชาสัมพันธ์


 จำนวนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด

ชื่อหน่วยงานภายในภายนอก
คณะครุศาสตร์
1
0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
0
คณะมนุษยศาสตร์
13
2
คณะวิทยาการจัดการ
0
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
21
5
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
8
33
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0
วิทยาลัยนานาชาติ
3
0
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
0
1234567